Flexibel omboekenBagage altijd inclusiefGeen reserveringskostenMeer dan 35 jaar ervaring
FTI Homepage Logo

Algemene reis- en betalingsvoorwaarden

Voor pakketreizen en individuele reisdiensten - 01.11.2021

Algemene reis- en betalingsvoorwaarden

Geldig op alle boekingen van één of meer reisdienst(en) van FTI Touristik GmbH (hierna FTI genoemd) de volgende reis- en betalingsvoorwaarden namelijk voor
 
Contracten voor pakketreizen
  met inbegrip van reizen zoals die met het label „XFTI“ en cruises
 
en
 
Contracten betreffende individuele reisdiensten
  Dit moet worden opgevat als:
  - Contracten voor individuele accommodatie en accommodatiediensten in hotels, vakantieappartementen en vakantiehuizen (vooral „hotel-only“),
  - Contracten voor individuele vervoersdiensten, met name voor vliegdiensten (vooral bij “flight-only”, met een chartervlucht, lijndienstvlucht of met de identificatie „FFLY“), huurauto´s of transfers zonder
  verdere reisdiensten, en
  - Contracten voor andere individuele reisdiensten, met name kaartjes en skipassen
 
met de volgende variaties:
 
Uitsluitend voor pakketreizen (en niet op individuele reisdiensten) gelden de volgende clausules van de reis- en betalingsvoorwaarden:
3. (1)  Insolventieverzekering
6. Voorschriften met betrekking tot het paspoort, visa en gezondheid
8. Overdracht van de pakketreis contract aan een vervangend persoon
10.  (1) a) Terugtrekking voor begin van de reis / schadevergoeding
 
Uitsluitend voor pakketreizen en alleen voor individuele reisdiensten in de vorm van contracten voor flight-only (en niet voor individuele reisdiensten in de vorm van individuele accommodatiediensten en andere individuele reisdiensten) geldt de volgende clausule van de reis- en betalingsvoorwaarden:
5. Vervoersdiensten
 
Uw aandacht wordt bovendien gevestigd op de toepassing van de afzonderlijke clausules van deze reis- en betalingsvoorwaarden op pakketreizen en/of individuele reisdiensten op de daartoe bestemde plaats.
 
Boekingen van huurauto‘s van het programma „driveFTI“ en „Cars &  Campers“ zijn in het algemeen uitgesloten van de toepassing van deze reis- en betalingsvoorwaarden.
 
1. Afsluiting van het contract
(1) Met uw boeking (reisregistratie) gaat u een bindende overeenkomst aan met FTI met betrekking tot de door u gewenste reisdiensten. Mogelijke boekingskanalen (bijvoorbeeld schriftelijk, telefonisch, online, enz.) zijn met name boekingen via reisagenten, zoals reisbureaus, online reisportalen en mobiele reisverkopers of rechtstreeks via FTI. Vaak ontvangt u van uw reisagent eerst een bevestiging van de ontvangst van uw reisregistratie.
(2) Na ontvangst van de boekingsbevestiging / factuur van FTI voor de door u gewenste reisdiensten (op het door u opgegeven adres of e-mailadres of bij uw reisagent) wordt het contract tussen u en FTI afgesloten.
(3) Door uw boeking verklaart u akkoord te gaan met de margeheffing overeenkomstig § 25 UStG. Afwijkende afspraken moeten schriftelijk door FTI worden bevestigd.
 
2. Beperkingen op het vervoer van zwangere passagiers en kinderen op cruises
Gelieve te begrijpen dat om veiligheidsredenen en vanwege de beperkte medische zorg op het schip, de volgende vervoersbeperkingen van toepassing zijn:
Zwangere passagiers die tot de 21e week van hun zwangerschap op het moment van inscheping een medisch attest moeten voorleggen om te kunnen reizen. Vanaf de 22e week van de zwangerschap wordt het vervoer geweigerd. Kinderen jonger dan drie maanden op het moment van inscheping worden niet vervoerd. Op alle routes met drie of meer opeenvolgende dagen op zee moeten de kinderen op het moment van inscheping minstens twaalf maanden oud zijn. De aandacht wordt gevestigd op de gebruikelijke beperkingen van het vliegverkeer.
 
3. Insolventieverzekering alleen voor pakketreizen / algemene betalingsvoorwaarden voor pakketreizen en individuele reisdiensten / intrekking in geval van betalingsachterstand
(1) Als u een pakketreis boekt ontvangt u een bewijs van een insolventieverzekering (een onderpand  van de depositoverzekeraar Deutscher Reisesicherungsfonds GmbH (DRSF), Sächsische Straße 1, D-10707 Berlin) voor alle betalingen die u moet doen voor de pakketreis die bij de boekingsbevestiging / factuur zijn geboekt.
(2) De betalingen op de geboekte pakketreis op voorwaarde dat het onder (1) genoemde zekerheidscertificaat bestaat of geboekte individuele reisdiensten moeten door u als volgt worden voldaan:
a) Na ontvangst van de boekingsbevestiging / factuur is een aanbetaling verschuldigd van 20% van de totale prijs of voor pakketreizen gemarkeerd als „XFTI“ een bedrag van 40% van de totale prijs. FTI behoudt zich het recht voor om een hogere aanbetaling te eisen voor bepaalde reisdiensten, die in dit geval vóór het boeken aan u wordt meegedeeld. Premies voor door u geboekte reisverzekeringen via FTI (zie artikel 17) moeten volledig worden voldaan, samen met de aanbetaling. Het saldo moet 30 dagen voor vertrek betaald worden zonder verder verzoek. Voor contracten die minder dan 30 dagen voor vertrek zijn gesloten, is de totale prijs onmiddellijk verschuldigd. Wanneer FTI zich een herroepingsrecht voorbehoudt overeenkomstig artikel 7 (minimum aantal deelnemers) geldt er wat anders. In dit geval is de betaling alleen verschuldigd als de uiterste termijn voor het uitoefenen van het herroepingsrecht vermeld in de precontractuele informatie en op de boekingsbevestiging / factuur is verstreken en het herroepingsrecht niet is uitgeoefend.
b) Betalingen moeten door u rechtstreeks aan FTI op de in de reserveringsbevestiging / factuur vermelde rekening worden gedaan, voor zover daarop niet expliciet een incassomachtiging van de reisagent wordt vermeld. In het geval van rechtstreekse betaling aan FTI is de datum van de ontvangst van de betaling door FTI bepalend voor de punctualiteit ervan. Alle betalingen moeten zoveel mogelijk worden gedaan onder vermelding van het betalingskenmerk dat staat op de boekingsbevestiging / factuur.
(3) In het geval van een late of onvolledige aanbetaling of restantbetaling behoudt FTI zich het recht voor om, na een herinnering met een termijn, het contract te ontbinden en schadevergoeding te verlangen in overeenstemming met de annuleringskosten vermeld in artikel 10 (2) in combinatie met de aan het einde van deze algemene voorwaarden vermelde schadevergoedingspercentages. Afzonderlijke, afwijkende schadevergoedingspercentages zijn van toepassing, voor zover ze zijn gepubliceerd in de servicebeschrijving of aan u worden gecommuniceerd voor de boeking en worden vermeld in de boekingsbevestiging/ factuur.
 
4. Essentiële kenmerken / wijziging van diensten/ aanvullende overeenkomsten
(1) De essentiële kenmerken van de reisdiensten vloeien voort uit de precontractuele informatie die door FTI is aangekondigd, zoals de beschrijving van diensten in de catalogus of de presentatie op de websites op internet en de informatie in de boekingsbevestiging / factuur van FTI die hier over gaat. Servicebeschrijvingen in catalogi of websites van serviceproviders zoals hotels zijn niet bindend voor FTI.
(2) FTI behoudt zich het recht voor om, na het sluiten van het contract, een wijziging aan te brengen in de essentiële kenmerken van reisdiensten die niet de reissom beïnvloeden en af te wijken van de overeengekomen inhoud van het contract, als deze na het sluiten van het contract noodzakelijk worden en te goeder trouw door de FTI worden uitgevoerd. Een dergelijke dienstwijziging zal alleen door FTI worden doorgevoerd als de wijzigingen niet significant zijn en geen nadelige invloed hebben op het algemene beeld van de reisdiensten. Eventuele garantieaanspraken blijven onaangetast. FTI zal u van zulke wezenlijke wijzigingen in de service voorafgaand aan de reis op de hoogte stellen en onmiddellijk na het bekend worden ervan informeren over de reden van de verandering op een duurzame gegevensdrager.
(3) In het geval van een wezenlijke wijziging in een substantiële reisdienst (artikel 4 (2)) of een afwijking van uw speciale vereisten die deel zijn gaan uitmaken van het contract, heeft u het recht om zonder kosten binnen een door FTI redelijke vastgestelde termijn het amendement te aanvaarden of van het contract af te zien, of om deel te nemen aan gelijkwaardige reizen, voor zover FTI in staat is om u een passende reis uit hun aanbod aan te bieden zonder extra kosten.
Als u niet op FTI reageert of dit niet binnen de gestelde tijdslimiet doet, wordt de aangemelde wijziging geacht te zijn geaccepteerd.
(4) Als FTI lagere kosten had voor de uitvoering van de gewijzigde reisdiensten of vervangende reis met dezelfde kwaliteit, dan wordt het verschil aan u terugbetaald.
(5) Reisagenten hebben niet het recht om zelf nevenafspraken te bevestigen. Voor zover een expliciete bevestiging op de boekingsbevestiging / factuur van FTI niet plaatsvindt, moeten wensen op de boekingsbevestiging worden beschouwd als vrijblijvende wens, voor welker bepaling geen garantie kan worden gegeven.
 
5. Vervoersdiensten voor pakketreizen en individuele reisdiensten in de vorm van contracten voor flight-only
De met de boekingsbevestiging / factuur aangekondigde reistijden voor de geboekte vluchtdagen, zijn zowel pakketreizen als individuele reisdiensten in de vorm van flight-only onderworpen aan het voorbehoud met betrekking tot veranderingen van reisdiensten overeenkomstig artikel 4 (2).
 
6. Voorschriften met betrekking tot het paspoort, visa en gezondheid voor pakketreizen
FTI zal alleen reizigers die een pakketreis geboekt hebben informeren over algemene paspoort- en visumvereisten en gezondheidsformaliteiten van het land van bestemming, inclusief de geschatte tijdslimieten voor het verkrijgen van de benodigde visa vóór het sluiten van het contract. Reizigers zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen en dragen van de nodige officiële reisdocumenten, eventueel noodzakelijke vaccinaties en naleving van douane- en valutavoorschriften. Nadelen die het gevolg zijn van het niet-naleven van deze voorschriften, b.v. de betaling van annuleringskosten, zijn voor uw rekening / voor rekening van de reiziger. Dit geldt niet als FTI ontoereikende of onjuiste informatie heeft verstrekt. FTI is niet aansprakelijk voor de tijdige afgifte en ontvangst van noodzakelijke visa door de respectieve diplomatieke vertegenwoordiging als u / de reiziger de verkrijging ervan aan FTI heeft toevertrouwd, tenzij FTI haar eigen verplichtingen heeft geschonden.
 
7. Minimumaantal deelnemers / terugtrekking wegens niet-bereiken
Voor zover FTI het minimumaantal deelnemers heeft gespecificeerd en de tijd (30 dagen van tevoren) tot welke de verklaring u moet hebben bereikt vóór de contractueel overeengekomen reisdatum, in de desbetreffende precontractuele informatie en op de boekingsbevestiging / factuur, behoudt FTI zich het recht voor om het contract te beëindigen terug te trekken omdat het minimum aantal deelnemers niet is bereikt.
Als de reisdienst om deze reden niet wordt verstrekt, zal FTI alle door u gemaakte betalingen voor de reis onmiddellijk terugbetalen. FTI heeft voor bepaalde reisdiensten het recht een andere terugtredingstermijn te hanteren, die in dit geval voor het boeken aan u zal worden medegedeeld.
 
8. Overdracht van de pakketreis contract aan een vervangend persoon
De reiziger heeft als onderdeel van een pakketreis het wettelijke recht om van FTI te eisen, door middel van kennisgeving op een duurzame gegevensdrager, dat in plaats van hem of haar een derde partij de rechten en verplichtingen uit de pakketreis contract aangaat. Een dergelijke verklaring is in ieder geval op tijd, als het 7 dagen voor vertrek FTI bereikt. FTI kan bezwaar maken tegen de intrede als de derde partij niet voldoet aan de contractuele vereisten aan de reis. Als de derde partij het pakketreis contract aangaat, zijn hij of zij en de reiziger aansprakelijk voor FTI als gezamenlijke debiteur voor de reissom en de voor FTI (bijvoorbeeld door de dienstverleners) extra ontstane kosten door de in de intrede  van de derde partij (bijvoorbeeld vanwege de noodzaak om een andere tariefklasse te boeken voor vliegtickets, kosten voor de afgifte van de tickets). Voor de in de intrede  van de derde partij berekent FTI administratiekosten van EUR 30.
 
9. Omboeking / naamcorrectie
(1) Op uw verzoek, afhankelijk van beschikbaarheid, accepteert FTI voor pakketreizen of individuele reisdiensten, voor zover niet uitgesloten, tot 30 dagen voorafgaand aan de reis eenmalig een wijziging van de vertrektijd, het reisdoel, de plaatsen die men aandoet, de huisvesting of de vervoersmethode of voor individuele reisdiensten een verandering van de reiziger (omboeking).
Naast de nieuw ontstane reissom, worden er administratiekosten van EUR 30 per persoon in rekening gebracht voor de omboeking. Voor omboekingen van huurauto‘s tot de huurdatum zijn geen administratiekosten van toepassing.
Voor zover de wijziging extra kosten met zich meebrengt voor de dienstverleners (bijv. kosten voor het uitgeven van tickets enz.), worden deze afzonderlijk in rekening gebracht.
Als de omboeking leidt tot het weglaten van een substantiële reisdienst (hotel, vlucht, enz.), wordt de forfaitaire schadevergoedingvolgens artikel 10 (2) pro rata aangerekend.
Omboeking is uitgesloten voor de volgende reisdiensten:
- Pakketreizen:
  pakketreizen met lijnvluchten, pakketreizen met de markering „XFTI“, cruises,  alle soorten rondreizen, motorhomes en campers
- Individuele reisdiensten:
  individuele vluchten met de markering „FFLY“, andere individuele reisdiensten als entreekaarten, tickets voor verkeersmiddelen en andere tickets
- Reisdiensten, waarvoor schadevergoedingspercentages zijn overeengekomen.
Dit is niet van toepassing als de omboeking is vereist omdat FTI u geen, onvoldoende of onjuiste precontractuele informatie heeft gegeven. In dit geval is de omboeking kosteloos.
(2) Voor een later vervolgens vereiste correctie of supplement van de naam, de op een onjuiste verklaring door de aanvrager / reiziger of de daaropvolgende verandering van naam van de reiziger is verschuldigd worden er administratiekosten van EUR 30 in rekening gebracht. Het bewijs, dat er geen of aanzienlijk lagere kosten zijn ontstaan, is voorbehouden aan reiziger. Door de correctie / supplement van de naam resulterende extra kosten (bijvoorbeeld nieuwe uitgifte van lijnvliegtickets) worden aan de reizigers in rekening gebracht.
 
10. Terugtrekking voor begin van de reis / schadevergoeding
(1) U heeft het recht om op elk moment voor begin van de reis de contract terug te trekken. De terugtrekking moet aan de FTI worden uitgelegd. Als de reisdienst via een reisagent is geboekt, kan de terugtrekking ook daaraan worden uitgelegd.
a) In geval van terugtrekking van pakketreizen heeft FTI recht op een redelijke schadevergoeding, voor zover de terugtrekking niet onder de verantwoordelijkheid van FTI valt of tenzij er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke nabijheid ervan die van significant invloed zijn op het verloop van de reis of het vervoer van personen naar de bestemming. Omstandigheden zijn onvermijdelijk en buitengewoon als ze niet onder controle van FTI vallen en FTI hun consequenties niet had kunnen voorkomen, zelfs niet als alle redelijke voorzorgsmaatregelen waren genomen.
Voor de berekening van de schadevergoeding is het begin van de eerste reisdienst van het contract maatgevend.  Deze datum geldt ook voor alle andere diensten als aanvangsdatum van de reis.
b) In geval van terugtrekking van individuele reisdiensten heeft FTI recht op een redelijke schadevergoeding, voor zover de terugtrekking niet onder de verantwoordelijkheid van FTI valt.  Voor de berekening van de schadevergoeding is het begin van elke afzonderlijke individuele service maatgevend. Voor meerdere individuele reisdiensten moeten de annuleringskosten afzonderlijk worden berekend en vervolgens bij elkaar worden opgeteld.
(2) FTI maakt gebruik van de mogelijkheid om een forfaitaire schadevergoeding in te stellen, rekening houdend met de periode tussen de verklaring van ontslagverklaring en het begin van de reis, de verwachte besparingen in kosten van reisorganisator FTI en de verwachte verwerving door het andere gebruik van de reisdienst. Behoudens andersluidende kennisgeving vooraf en anders vermeld in de boekingsbevestiging / factuur, zijn de forfaitaire bedragen onderworpen aan de termijnen en schadevergoedingspercentages gepubliceerd in deze reis- en betalingsvoorwaarden onder artikel 10 (2).
(3) U heeft de mogelijkheid om te bewijzen dat FTI geen of een geringer bedrag aan schade heeft opgelopen. In deze gevallen volgt de berekening van de schadevergoeding individueel.
(4) In het geval van niet komen opdagen bij de reis of het niet gebruiken van individuele reisdiensten, waarvoor de levering van de contracten door FTI werden voorbereid, blijft het recht op betaling van de volledige reissom behouden.
FTI zal zich in dit geval echter wel inspannen om bij de dienstverleners gespaarde uitgaven te ontvangen in verband met het niet-gebruik van de dienst. Voor zover deze bespaarde uitgaven worden terugbetaald aan FTI, zal FTI deze ook aan de klant terugbetalen.
 
11. Identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij
In overeenstemming met EU-verordening 2111/05 geeft FTI hierbij aan dat de organisator verplicht is u vóór de afsluiting van het contract op de hoogte te stellen van de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij voor alle vervoersdiensten op de heen- en terugvlucht, op voorwaarde dat de luchtvaartmaatschappij al voor de afsluiting van het contract vaststaat. In dit verband verwijzen we naar de informatie in de respectievelijke beschrijving van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij. Als de luchtvaartmaatschappij nog niet bekend is, zullen we u voordat de contract wordt gesloten informeren over de luchtvaartmaatschappij die naar verwachting de vlucht zal uitvoeren. Zodra de luchtvaartmaatschappij vaststaat, zullen wij ervoor zorgen dat de informatie zo snel mogelijk naar u wordt verstuurd. Dit geldt ook voor elke wijziging van de service die de luchtvaartmaatschappijen uitvoert.
 
12. Melding van gebreken en remedie / opzegging
(1) Als de reisdienst niet vrij van gebreken is, kunt u als reiziger om hulp van de reisorganisator vragen. In dit opzicht bent u verplicht om uw klacht onmiddellijk te richten aan de contactpersoon die u de reisdocumenten heeft verstrekt, zodat er maatregelen tot verbetering kunnen worden genomen. Als de kennisgeving van de tekortkoming met deze contactpersoon schuldig niet gebeurt, kan dit betekenen dat u geen claims (vermindering, compensatie van schade) kunt indienen jegens FTI voor deze gebreken.
(2) Als de reisdienst aanzienlijk wordt geschaad door een tekortkoming van een reisdienst, kan de reiziger de contract opzeggen, op voorwaarde dat FTI een door de reiziger aangegeven redelijke tijd heeft laten verstrijken zonder een oplossing te bieden. Het vaststellen van een tijdslimiet is niet nodig als de oplossing onmogelijk is, wordt geweigerd door FTI of als er een onmiddellijke oplossing noodzakelijk is.
(3) Ongeacht de onmiddellijke melding van het defect op de locatie, moeten alle claims voor vermindering / compensatie tegen FTI nog geldig worden gemaakt. Deze claim kan ook worden ingediend via uw reisagent. We bevelen u aan uw klacht schriftelijk in te dienen.
 
13. Geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken
FTI is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure bij een geschillencommissie voor consumentenzaken en neemt daar ook niet aan deel.
 
14. Beperking van aansprakelijkheid
De contractuele aansprakelijkheid van FTI voor schade die geen persoonlijk letsel is en niet verwijtbaar is veroorzaakt, is beperkt tot drie keer de reissom. Alle verdere claims gebaseerd op bestaande internationale overeenkomsten of op deze regels worden niet beïnvloed door de beperking van aansprakelijkheid.
 
15. Opmerking over de beperking van aansprakelijkheid in de internationale luchtvaart
Aansprakelijkheid voor internationaal vervoer is onderworpen aan de bepalingen van het Verdrag van Warschau of het Verdrag van Montreal in geval van overlijden of persoonlijk letsel van passagiers, vertraging van passagiers en / of bagage, vernietiging, verlies of beschadiging van bagage.
 
16. Kennisgeving over de aansprakelijkheid voor ongevallen van vervoerders van passagiers op zee
De aansprakelijkheid van vervoerders voor vervoer van reizigers over zee is onderworpen, in geval van overlijden of persoonlijk letsel van passagiers, verlies of beschadiging van bagage, verlies of beschadiging van kostbaarheden en verminderde mobiliteit door verlies of beschadiging van mobiliteitshulpmiddelen of andere gespecialiseerde apparatuur, aan Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23.04.2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen.
 
17. Reisverzekeringen
In de reissom voor de reis, is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geen reisverzekering inbegrepen. We raden aan om een annulerings-, reisaansprakelijkheids-, gezondheids- en ongevallenverzekering af te sluiten.
Voor zover FTI of uw reisagent een reisverzekering aanbiedt, is dit slechts een bemiddelingsdienst. De verzekeringscontract wordt exclusief afgesloten tussen u en de opgegeven reisverzekeraar. Claims kunnen alleen rechtstreeks bij de verzekeraar worden ingediend. De premies voor verzekeringen maken geen deel uit van de reissom en zijn onmiddellijk verschuldigd bij het sluiten van de verzekering. Het is niet mogelijk om verzekeringscontracten te annuleren of deelname eraan te herroepen.
 
18. Privacy
De persoonlijke gegevens, die u aan reisorganisatie FTI verstrekt, worden elektronisch verwerkt en gebruikt, voor zover nodig voor het aangaan, uitvoeren of beeindigen van het reiscontract en de klantenservice. FTI voldoet met verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens aan de voorschriften van de Algemene verordening gegevensbescherming.
 
19. Uw contractpartner:
FTI Touristik GmbH
Adres:  Landsberger Straße 88,
  80339 München, Duitsland
Telefoon:    +31 (0)23 75219 20
E-Mail:  mail@fti.nl
AG München, HRB 71745
 
tot artikel 10 (2):
Schadevergoedingspercentages voor reisdiensten van FTI Touristik GmbH
De schadevergoedingspercentages voor pakketreizen, individuele reisdiensten en andere individuele reisdiensten bedoeld in artikel 10 (2) zijn als volgt bekendgemaakt.
 
A.  Individuele schadevergoedingspercentages
 
Afzonderlijke, van de volgende genoemde, afwijkende schadevergoedingspercentages gelden, in zover deze in de beschrijving van de respectieve reisdienst opgeschreven zijn of als ze aan u voor de boeking meegedeeld zijn en in het kader van de boekingsbevestiging / factuur uitgevoerd worden.
 
B. Schadevergoedingspercentages voor pakketreisdiensten
 
B.1. Alle pakketreisdiensten, inclusief cruises, campers en motor homes, waarvoor de volgende paragraf B.2. niet van toepassing is:
tot de 30e dag voor de aanvang van de reis     25%
van de 29ste – 22ste dag voor de aanvang van de reis     30%
van de 21ste – 15de dag voor de aanvang an de reis     45%
van de 14de – 10de dag voor de aanvang van de reis     60%
van de  9de –  4de dag voor de aanvang van de reis     80%
van de  3de dag voor de aanvang van de reis tot het begin van de reis  85%
van de reissom.
 
B.2. Pakketreisdienst met inbegrepen lijnvlucht- en pakketreisdienst met de markering „XFTI“:
tot de 30e dag voor de aanvang van de reis    40%
van de 29ste – 22ste dag voor de aanvang van de reis     55%
van de 21ste – 15de dag voor de aanvang van de reis     65%
van de 14de – 10de dag voor de aanvang van de reis     70%
van de  9de –  4de dag voor de aanvang van de reis     80%
van de  3de dag voor de aanvang van de reis tot het begin van de reis  90%
van de reissom.
 
C. Schadevergoedingspercentages voor individuele reisdienst(en)
 
C.1. Individuele accommodatie en accommodatiedienst(en) (hotel-only) losse hotels, losse vakantiehuizen, losse vakantieappartementen en losse dagexcursies met en zonder gids:
tot de 30e dag voor de aanvang van de reis     25%
van de 29ste – 22ste dag voor de aanvang van de reis     30%
van de 21ste – 15de dag voor de aanvang van de reis     45%
van de 14de – 10de dag voor de aanvang van de reis     60%
van de  9de –  4de dag voor de aanvang van de reis     80%
van de  3de dag voor de aanvang van de reis tot het begin van de reis  85%
van de reissom.
 
C.2. Individuele vluchtvervoersdienst(en) (flight-only) zoals chartervluchten en vluchten met de markering 'FFLY':
tot de 30ste dag voor de aanvang van de reis    50%
van de 29ste dag tot de 4de dag voor de aanvang van de reis     75%
van de  3de dag voor de aanvang van de reis tot het begin van de reis  85%
van de reissom.
 
C.3. Individuele vluchtvervoersdienst(en) (flight-only) zoals lijndienstvluchten, intercontinentale vluchten, trans-Pacific-vluchten en binnenlandse vluchten op de bestemming:
De van toepassing zijn de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, afhankelijk van de door u gekozen vlucht en het tarief, worden u medegedeeld door het boekingskantoor voordat u het geselecteerde vluchttarief boekt.
 
C.4. Individuele vervoersdienst(en): Huurauto´s:
Huurauto‘s, die geen deel uitmaken van het „driveFTI“ en „Cars & Campers“ programma, tot 24 uur voor aankomst: kosteloos.
 
C.5. Andere Individuele vervoersdienst(en):Boottochten, gedeelde transfers, privé- en bustransfers, limousineservice, vervoermiddelen (bijvoorbeeld metro, trein, bus):
tot de 30e dag voor de aanvang van de reis     25%
van de 29ste – 22ste dag voor de aanvang van de reis     30%
van de 21ste – 15de dag voor de aanvang van de reis     45%
van de 14de – 10de dag voor de aanvang van de reis     60%
van de  9de –  4de dag voor de aanvang van de reis     80%
van de  3de dag voor de aanvang van de reis tot het begin van de reis  85%
van de reissom.
 
C.6. Andere individuele reisdienst(en):
Tickets/entreekaarten voor concert, opera, theater, musical, skipassen, greenfees, rondleidingen, tickets voor museum, wellness-arrangementen:
Deze reisdiensten zijn niet onderworpen aan de forfataire annuleringspercentages. Veeleer wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald door de wettelijke bepalingen, rekening houdend met de waarde van de door FTI bespaarde kosten en wat FTI verdient door anderszins gebruik te maken van de reisdienst.
 
 
 
 

Connection to server was lost, trying to reconnect...

Connection to server was lost, please refresh the page to try again

Connection to server was refused, please refresh the page to try again