Servicecenter023 75219 20

Privacy & cookie verklaring

Hartelijk welkom op de online vertegenwoordiging van FTI Touristik GmbH.

Wat leuk dat we uw interesse in onze producten en diensten hebben kunnen wekken. De bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens gaat ons aan het hart. De verzameling en de verwerking van uw gegevens vinden daarom altijd plaats in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU) 2016/679 (afgekort als "AVGB") en de relevante voorschriften. Hieronder informeren wij, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, u daarom over welke gegevens door ons worden verzameld en op welke wijze wij deze gegevens verwerken.

 

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn in de zin van de AVGB alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon; iemand die direct of indirect geïdentificeerd kan worden door verwijzing naar een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of naar een of meerdere factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon. De opslag van persoonsgegevens gebeurt alleen voor zover dit voor de totstandbrenging van de geboekte prestatie, voor het verkrijgen van de wettelijke informatie of voor de hieronder opgegeven doeleinden verplicht is.

 

2. Geanonimiseerde gegevens/logbestanden/IP-adres

U kunt onze website bezoeken zonder dat het verzamelen van persoonsgegevens noodzakelijk is. Bij elk bezoek aan onze website worden echter specifieke geanonimiseerde gegevens opgeslagen, bijvoorbeeld welke pagina of welk product werd opgeroepen. Deze gegevens zijn echter niet persoonsgebonden en vallen daarom niet onder de wettelijke regelingen van de AVGB.

 

De website-exploitant of de provider verzamelt de gegevens wanneer de pagina wordt geopend en slaat deze als “serverlogbestanden” op. De volgende gegevens worden hierbij geprotocolleerd: bezochte website, tijdstip op het moment van openen, volume van de verzonden gegevens in bytes, bron/verwijzing, van welke pagina u op de huidige pagina bent gekomen, gebruikte browser, gebruikt besturingssysteem, gebruikt IP-adres.

 

De verzamelde gegevens dienen slechts voor statistische doeleinden en ter verbetering van de website. De website-exploitant behoudt zich te allen tijde het recht voor de serverlogbestanden achteraf te controleren, indien er concrete aanwijzingen zijn van een onwettig gebruik.

De verzameling van de anonieme gegevens vindt alleen plaats voor statistische beoordeling en om onze aanbiedingen te verbeteren. Lees uw rechten onder het punt “Recht op informatie/herroepingsrecht”.

 

3. Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

De verzameling van persoonsgegevens wordt pas noodzakelijk, wanneer u via onze online vertegenwoordiging een reisdienst of overige prestaties boekt, contact met ons opneemt, zich abonneert op onze nieuwsbrief of andere aanbiedingen op onze pagina’s wilt gebruikten, voor de afwikkeling waarvan we uw persoonsgegevens nodig hebben. Hieronder vallen in het bijzonder het beheer van uw gegevens in een persoonlijk klantenbereik met aanmeldfunctie, aanschaf van vouchers of tegoedbonnen, deelname aan wedstrijden of het wijzigen van bestaande boekingen of bestellingen.

 

In overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden hiervoor over het algemeen alleen die gegevens verzameld, die voor de totstandkoming van de door u gewenste dienst of dienstverlening nodig zijn. Voor zover wij in onze formulieren om de opgave van andere informatie vragen, is deze opgave steeds vrijwillig en wordt als zodanig gekenmerkt.

 

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om een goede weergave van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de sessie opgeslagen blijven. De opslag in logbestanden gebeurt bovendien om het juist functioneren van de website te garanderen. De gegevens dienen daarom als optimalisatie van de website en als garantie van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. Een beoordeling van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in deze context niet plaats. Onze wettelijke belangen voor de gegevensverwerking ligt dan ook binnen dit doeleinde, in overeenstemming met art. 6, lid 1, par. f van de AVGB.

 

In het geval dat u een reisdienst of een andere prestatie hebt geboekt, worden de hierbij verzamelde gegevens ter afwikkeling van de boeking en worden deze gegevens binnen de wettelijke kaders voor marketing- en statistische doeleinden gebruikt.

 

Juridische grondslag voor het verzenden van de nieuwsbrief na de verkoop van goederen of diensten vormt § 7, lid 3 van de Duitse Wet tegen oneerlijke concurrentie (UWG).

 

Voor zover u zich op onze nieuwsbrief abonneert, slaan wij op en gebruiken wij bovendien op grond van art. 6 lid 1, par f van de AVGB de door u bij de boeking of registratie opgegeven informatie bij uw persoon en bij uw bestellingen en reisdiensten om u als abonnee op de best mogelijke manier te kunnen bedienen. Juridische grondslag voor de verwerking van de gegevens na aanmelding op nieuwsbrieven door de gebruiker vormt, indien de gebruiker toestemming heeft verleend, art. 6 lid 1, par. a van de AVGB.

 

De door ons opgeslagen persoonsgegevens gebruiken wij in overige gevallen voor het bijhouden van klantbetrekkingen, de klantenservice (bijv. om u te informeren over het verloop van uw reis), voor het uitvoeren van eigen reclame- en marketingdoeleinden (bijv. voor het verzenden van catalogi, overige infomercials binnen het wettelijk toegestane kader, verzoeken om beoordelingen en klanttevredenheidsonderzoeken) en voor de afwikkeling van de bestelling of opdracht.

 

4. Juridische grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de verwerkingsvoortgang van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene inwinnen, dient art. 6 lid 1 par. a van de Algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVGB) als juridische grondslag.

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens die voor de uitvoering van een contract, waarvan de betrokkene een contractpartner is, verplicht is, dient art. 6 lid 1 par. b van de AVGB als juridische grondslag. Dit geldt eveneens voor de verwerkingsvoortgang die voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen verplicht is.

 

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, waaraan onze onderneming zich moet houden, noodzakelijk is, dient art. 6 lid 1 par. c van de AVGB als juridische grondslag.

 

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een ander natuurlijk persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 lid 1 par. d van de AVGB als juridische grondslag.

 

Indien de verwerking ter bescherming van een legitiem belang van onze onderneming of een derde verplicht is en de belangen, grondrechten en grondvrijheden van de betrokkene de eerstgenoemde belangen niet zwaarder wegen, dan dient art. 6 lid 1 par. f van de AVGB als juridische grondslag voor de verwerking.

5. Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

 

Het doorgeven van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats binnen de desbetreffende, in het bijzonder binnen de gegevensbeschermings- en mededingingsregels. Voor zover dit voor de totstandkoming van de door ons verschuldigde contractuele prestatie of wettelijke verplichtingen noodzakelijk is, vindt het doorgeven van uw gegevens ook plaats aan dochterondernemingen of dienstverleners die de prestatie in onze naam of in opdracht van ons uitvoeren (bijv. technische afhandeling van post- en e-mailzendingen, betalingsafhandelingen, klantenservice).

 

Bovendien vindt het doorgeven van uw gegevens plaats aan personen of ondernemingen die voor de afhandeling van uw bestelling resp. boeking betrokken zijn, in het bijzonder bij reisdiensten aan luchtvaartmaatschappijen, touroperators, hotels, reisagentschappen, lokale agentschappen, huurautobedrijven, cruiserederijen, overheidsinstanties, enz. Merk hierbij op dat de gegevensbeschermingsregels in de landen van deze personen en ondernemingen eventueel kunnen afwijken van de regels in Duitsland.

 

Het openbaar maken en doorgeven van uw gegevens aan derden gebeurt bovendien wanneer wij dit krachtens de wet of op grond van een definitieve juridische uitspraak verplicht zijn.

 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, op een gestructureerde manier en in een gebruikelijke draagbare vorm overhandigd te krijgen. Bovendien hebt u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen, zonder beperking van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens beschikbaar gesteld werden.

 

6. Opslag en verwijdering van gegevens

In het kader van de onder punt “Doel van het verzamelen van persoonsgegevens” genoemde doelen worden uw persoonsgegevens opgeslagen. De persoonsgegevens van betrokkenen worden gewist of geblokkeerd, zodra het doel van de opslag wegvalt. Uw gegevens kunnen bovendien worden opgeslagen, wanneer dit door de Europese of nationale wetgevers in in Europa geldende verordeningen, wetten of andere voorschriften, waaraan de verantwoordelijke onderhevig is, wordt voorgeschreven. De wetgever heeft een breed scala aan bewaringsplichten en -termijnen aangenomen. Het blokkeren of wissen van gegevens gebeurt eveneens, wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verloopt, tenzij een verplichting tot verdere opslag van de gegevens voor het afsluiten van een contract of het uitvoeren van een contract bestaat.

 

7. Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies (kleine computerbestanden met tekstinformatie die de webserver naar uw internetbrowser stuurt) om uw gebruikservaring van onze online vertegenwoordiging te verbeteren. Zo verschijnen vele instructies slechts één keer wanneer u ons toestaat een cookie op uw computer te installeren. Onze cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als u de cookies voor de afloop handmatig wist, ontvangt u bij uw volgende bezoek aan onze site weer een nieuw cookie, voor zover u de opslag van cookies niet heb geblokkeerd.

 

De technische specificaties schrijven voor dat alleen de server een cookie kan lezen, dat voor dit doel werd verstuurd. We garanderen u dat er in cookies geen persoonsgegevens worden opgeslagen.

 

Onze aanbiedingen en producten gebruiken zonder cookies te accepteren is helaas slechts beperkt mogelijk. We adviseren u daarom cookies permanent toe te staan voor onze online vertegenwoordiging. De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren en uw internetbrowser zo instellen dat u een melding krijgt, wanneer er een cookie wordt verzonden.

 

De juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onder gebruikmaking van cookies vormt art. 6 lid 1, par. f van de AVGB. De juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onder gebruikmaking van cookies voor analytische doeleinden is, indien er een desbetreffende toestemming van de gebruiker is verkregen, art. 6 lid 1, par. a van de AVGB.

 

8. Gebruik van Google Analytics

Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Analytics installeert zgn. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze online vertegenwoordiging mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van onze online vertegenwoordiging (waaronder uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze online vertegenwoordiging te beoordelen, om rapporten over websiteactiviteiten voor de website-exploitanten samen te stellen en om andere met de websitebezoeken en internetgebruik samenhangende diensten te leveren. Google kan deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware daarop in te stellen; we wijzen u er echter op dat u in dit geval niet alle functies van onze websites volledig kunt gebruiken. Door uw gebruik van onze websites verklaart u zich akkoord met de verwerking van de via u verkregen gegevens door Google in de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven beschreven doel.

 

De Google trackingcodes van onze online aanwezigheid gebruiken de functie “_anonymizelp()”, waarmee IP-adressen alleen ingekort verder verwerkt worden. Dit sluit een direct verband met personen uit. De gegevensverzameling en -opslag kan te allen tijde worden herroepen. Door te klikken op de knop “Deactiveren” wordt de trackingfunctie volledig uitgeschakeld. Om de herroeping permanent door te voeren moet de browser cookies accepteren. Als alternatief kan de gegevensverzameling door het gebruik van een Google Browser-plugin herroepen worden. Hiermee voorkomt u dat de door cookies verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) aan Google Inc. wordt doorgestuurd en door Google Inc. wordt gebruikt. De volgende link leidt u naar de desbetreffende plugin: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

9. Webanalyse met Adobe Analytics

Onze websites gebruiken Adobe Analytics, een webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”). Adobe Analytics installeren cookies die een analyse van uw gebruik van de webpagina mogelijk maken. Indien de door het cookie verzamelde informatie over het gebruik van de website doorgestuurd wordt naar een server van Adobe, dan kunt u via de instellingen ervoor zorgen dat het IP-adres voor de geolocalisatie geanonimiseerd wordt en voor opslag alleen een generische IP-adres wordt gebruikt. Namens ons maakt Adobe gebruik van deze informatie om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met de websitebezoeken en internetgebruik samenhangende diensten aan ons te leveren. Het in het kader van Adobe Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres zal niet met andere gegevens van Adobe worden gecombineerd. U kunt de opslag van cookies via een desbetreffende instelling van uw browsersoftware voorkomen. We wijzen u er echter op dat u in dit geval dan eventueel niet alle functies van onze websites volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien het verzamelen van door het cookie verkregen en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Adobe evenals het verwerken van deze gegevens door Adobe blokkeren, indien u via de volgende link de beschikbare browserplugin downloadt en installeert: www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

 

10. Beoordelingen van Trusted Shops

Voor zover u ons tijdens of na uw bestelling nadrukkelijke toestemming hebt gegeven, indien u een desbetreffend aanvinkvakje aanvinkt of op een voor dit doel voorziene knop ("Later beoordelen") hebt geklikt, verzenden wij uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), die op zijn beurt u een herinnering stuurt voor het opgeven van een beoordeling van uw bestelling. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheden of door direct contact op te nemen met Trusted Shops.

 

11. Social Plugins van Facebook

Onze online vertegenwoordiging gebruikt Social Plugins (“plugins”) van sociaal netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS wordt geëxploiteerd. De plugins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo (witte "f" op een blauwe tegel of het "duim omhoog"-teken) of worden gekenmerkt met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kunt u hier inzien: developers.facebook.com/plugins. Wanneer een website van onze online vertegenwoordigin wordt opgeroepen en deze website bevat een dergelijke plugin, dan maakt de gebruikte browser direct verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugins wordt door Facebook rechtstreeks aan de gebruikte browser doorgestuurd en door deze aan de webpagina gekoppeld. We hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugins verzamelt en informeren u daarom over de stand van zaken: door het koppelen van de plugins vergaart Facebook de kennis dat de bijbehorende pagina van onze website werd opgeroepen. Bent u bij Facebook ingelogd, dan kan Facebook het bezoek op uw tijdlijn plaatsen. Wanneer u met de plugins werkt (bijvoorbeeld door de “Vind ik leuk”-knop aan te klikken of door commentaar te geven), wordt de bijbehorende informatie van uw browser rechtstreeks naar Facebook doorgestuurd en daar opgeslagen. Indien u geen account hebt bij Facebook, bestaat desondanks de mogelijkheid dat Facebook kennis neemt van uw IP-adres en dit opslaat. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook alsook de bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u inzien in het Privacybeleid van Facebook: www.facebook.com/policy.php. Wanneer u een account hebt bij Facebook en u niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en met uw bij Facebook opgeslagen account koppelt, moet u zich voor een bezoek aan een van onze websites bij Facebook afmelden. Eveneens is het mogelijk de Social Plugins van Facebook met add-ons voor de gebruikte browser te blokkeren, bijvoorbeeld met de “Facebook Blocker”.

 

12. Facebook-pixel

Onze websites gebruiken de "Facebook-pixel” van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). Hiermee kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd, nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of aangeklikt. Deze methode dient ertoe de effectiviteit van de Facebook-advertenties te beoordelen voor statistische en marketingtechnische doeleinden en kan ertoe bijdragen toekomstige reclameboodschappen te verbeteren.

 

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en bevatten geen verwijzingen naar de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt en kunnen een verwijzing naar het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk maken. Facebook kan de gegevens voor eigen reclamedoeleinden gebruiken, in overeenstemming met de eigen gegevensverwerkingsrichtlijn (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gebruiker kan Facebook alsook zijn partners het schakelen van reclameboodschappen op en buiten Facebook toestaan. Dit kan voor dit doel verder leiden tot het opslaan van een cookie op uw computer.

Met het bezoek aan onze webpagina en onze Facebookpagina gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Om het gebruik van cookies op uw computer in het algemeen te herroepen, kan de internetbrowser zo ingesteld worden dat er voortaan geen cookies meer op de computer worden opgeslagen en zelfs dat opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan er echter toe leiden dat enkele functies op onze internetpagina’s niet meer werken. De gebruiker kan het gebruik van cookies door derden, zoals Facebook, ook op de volgende website van de Digital Advertising Alliance deactiveren: www.aboutads.info/choices/

 

13. Gebruik van Google +1-knop

Onze websites maken gebruik van de “+1"-knop van het sociale netwerk Google Plus, geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De knop is herkenbaar aan het teken “+1” op een witte of kleurrijke ondergrond. Wanneer een webpagina van onze online vertegenwoordiging wordt opgeroepen en deze webpagina bevat een dergelijke knop, dan maakt de gebruikte browser rechtstreeks verbinding met de servers van Google. De inhoud van de “+1”-knop wordt door Google rechtstreeks naar de gebruikte browser verzonden en door deze aan de webpagina gekoppeld. De aanbieder heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Google met de knop verzamelt, ga er echter vanuit dat het IP-adres eveneens wordt meegenomen in de verzameling. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google alsook de bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u inzien in het Privacybeleid inzake de “+1”-knop van Google: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

 

Wanneer u een account hebt bij Google Plus en u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt en met uw bij Google opgeslagen account koppelt, moet u zich voor een bezoek aan een van onze websites bij Google Plus afmelden.

 

14. Gebruik van de Tweet-knop van Twitter

De websites gebruiken de "Tweet"-knop van het sociale netwerk Twitter, dat geëxploiteerd wordt door Twitter Inc., 750 Folsom Street, Suit 600, San Francisco, CA 94107, VS (“Twitter”). De knop is herkenbaar aan de donkerblauwe vogel en het woord “Tweet” op een helblauwe achtergrond. Wanneer een webpagina van onze online vertegenwoordiging wordt opgeroepen en deze webpagina bevat een dergelijke knop, dan maakt de gebruikte browser rechtstreeks verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de “Tweet”-knop wordt door Twitter rechtstreeks aan de gebruikte browser verzonden en door deze aan de webpagina gekoppeld. De aanbieder heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Twitter met de knop verzamelt, ga er echter vanuit dat het IP-adres eveneens wordt meegenomen in de verzameling. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter alsook de bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u inzien in het Privacybeleid van Twitter: twitter.com/privacy.

 

Wanneer u een account hebt bij Twitter en u niet wilt dat Twitter via onze website gegevens over u verzamelt en met uw bij Twitter opgeslagen account koppelt, moet u zich voor een bezoek aan een van onze websites bij Twitter afmelden.

 

15. Gebruik van de Social plugins van Xing

De websites maken gebruik van de plugins voor social media van het sociale netwerk Xing, dat geëxploiteerd wordt door XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland (“XING”). De "Social Plugins“ zijn herkenbaar aan het XING-logo, een gestileerde “X” van tegengestelde pijlen in het groen. Als u deze internetpagina oproept, wordt via de browser van de gebruiker tijdelijk een verbinding tot stand gebracht met de servers van XING, waarvoor de “XING Share"-knop (in het bijzonder de berekening/weergave van de tellerstand) ontworpen is. XING slaat geen persoonsgegevens van de gebruiker op als de webpagina wordt geopend. XING slaat in het bijzonder geen IP-adressen op. Er vindt ook geen beoordeling van het gedrag van de gebruiker plaats via het gebruik van cookies die samenhangen met de “XING Share”-knop. De actuele informatie over het privacybeleid van de “XING Share”-knop en aanvullende informatie kunt u vinden op de internetpagina van XING: www.xing.com/app/share

 

16. Gebruik van de Social plugins van LinkedIn

De websites maken gebruik van de plugins van het sociale netwerk LinkedIn, dat geëxploiteerd wordt door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS (“LinkedIn”). De plugins van LinkedIn zijn herkenbaar aan het desbetreffende logo of de “Recommend”-knop (aanbevelen). Let u erop dat de plugin bij een bezoek aan onze webpagina een verbinding maakt tussen de gebruikte internetbrowser en de server van LinkedIn. LinkedIn wordt zo op de hoogte gesteld dat onze online vertegenwoordiging met uw IP-adres werd bezocht. Wanneer u de "Recommend“-knop van LinkedIn aanklikt en daarbij tegelijkertijd op uw account bij LinkedIn ingelogd bent, kunt u content van onze webpagina’s op uw profielpagina van LinkedIn plaatsen. Daarnaast maakt u het LinkedIn mogelijk uw bezoek aan onze internetpaginals op uw gebruikersprofiel te plaatsen. U moet weten dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn en dit ook niet verlangen.

 

Meer informatie over de verzameling van gegevens en uw juridische mogelijkheden alsook instellingsopties kunt u inzien bij LinkedIn onder www.linkedin.com

 

17. Gebruik van de Pinterest-knop

De websites gebruiken de “Pin-it”-knop van het sociale netwerk Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS (“Pinterest”). De Pinterest-plugin herkent u op onze pagina’s aan de “Pin-it”-knop in witte letters op een rode ondergrond of in rode letters op een witte ondergrond, of als een roodwitte “P” op een witte ondergrond.

 

Wanneer u, als u bent ingelogd op uw Pinterest-account, de "Pin-it"-knop van Pinterest activeert, kunt u content van onze pagina’s aan uw Pinterest-profiel koppelen. Hierdoor kan Pinterest het bezoek aan onze websites aan uw gebruikersprofiel koppelen. We wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens noch van het gebruik door Pinterest. Meer informatie kunt u vinden in het Privacybeleid van Pinterest onder: pinterest.com/about/privacy

 

18. Gebruik van de Instagram-knop

De websites maken gebruik van de plugins voor sociale media van het sociale netwerk Instagram, dat geëxploiteerd wordt door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, VS. De Instagram-plugin is als de "Instagram”-knop op onze homepage te herkennen.

 

Wanneer u, als u bent aangemeld bij uw Instagram-account, de Instagram-knop activeert, dan kan content van onze internetpagina’s aan uw Instagram-profiel worden gekoppeld. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersprofiel koppelen.

 

We wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens noch van het gebruik door Instagram. Meer informatie kunt u vinden in het Privacybeleid van Instagram onder: instagram.com/about/legal/privacy

 

19. Gebruik van etracker

De websites maken gebruik van de technologieën van etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg (www.etracker.com). Hiervoor worden gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden samengesteld. Er kunnen ook cookies worden geïnstalleerd. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De met etracker-technologie verzamelde gegevens worden zonder de nadrukkelijk toestemming van de betrokkenen niet gebruikt om bezoekers van de websites persoonlijk te identificeren en niet met de persoonsgegevens via het pseudoniem in verband gebracht.

 

De gegevensverzameling en -opslag kan te allen tijde worden herroepen. Om de verzameling van gegevens en de opslag van uw bezoekersgegevens voortaan te herroepen, kunt u via de volgende link een opt-outcookie van etracker downloaden, die ervoor zorgt dat er geen bezoekersgegevens van uw browser meer door etracker worden verzameld en opgeslagen: www.etracker.de/privacy .

 

Hiervoor wordt een opt-outcookie met de naam “cntcookie” van etracker op uw computer opgeslagen. Verwijder dit cookie niet, zolang u uw herroeping in stand wilt houden. Meer informatie kunt u vinden in het Privacybeleid van etracker: www.etracker.com/de/datenschutz.html.

 

20. Youtube

De websites maken gebruik van een koppeling naar YouTube van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. We gebruiken bij het embedden een “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”, zodat de overdracht van gebruikersinformatie pas bij het starten van de video plaatsvindt. In dit geval wordt verzonden welke specifieke pagina van onze websites door u werd bezocht en welke video werd bekeken. Wanneer u ingelogd bent op uw YouTube-account, maakt u het YouTube mogelijk de toegang tot pagina’s direct op uw persoonlijke profiel te plaatsen. Meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube vindt u in het desbetreffende Privacybeleid onder www.youtube.com .

 

Indien u zeker wilt weten dat er geen gegevens van u bij YouTube worden opgeslagen, klik dan niet op de video.

 

21. Recht op informatie/herroepingsrecht; overige rechten van betrokkenen

U hebt het recht:

  • om volgens art. 15 AVGB informatie in te winnen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens. In het bijzonder kunt u informatie inwinnen over het doel van de verwerking, welke persoonsgegevens worden opgeslagen, welke ontvangers uw gegevens te zien krijgen of kregen, de duur van de bewaringstermijn, over het bestaan van het recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of herroeping, over het bestaan van het recht van beroep, over de herkomst van uw gegevens, voor zover deze niet door ons werden verzameld, alsook over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en eventueel belangrijke informatie over details.
  • om volgens art. 16 AVGB het verzoek in te dienen tot de onmiddellijke correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen;
  • om volgens art. 17 AVGB een verzoek in te dienen tot de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, voor zover de verwerking voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de uitvoering van een gerechtelijke verplichting, op grond van openbare belangen of voor de tegeldemaking, uitoefening of verdediging van juridische vorderingen niet verplicht is;
  • om volgens art. 18 AVGB een verzoek in te dienen tot de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden, de verwerking onrechtmatig is, u echter afziet van de verwijdering ervan en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u de gegevens echter nog nodig hebt voor de tegeldemaking, uitoefening of verdediging van juridische vorderingen of voor zover u volgens art. 21 AVGB de verwerking van uw gegevens hebt herroepen;
  • om volgens art. 20 AVGB uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, op een gestructureerde manier en in een gebruikelijke draagbare vorm overhandigd te krijgen;
  • om volgens art. 7 lid 3 AVGB uw eenmaal gegeven toestemming te allen tijde te herroepen. Dit heeft echter tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming berustte, voortaan niet meer kunnen uitvoeren en
  • om volgens art. 77 AVGB een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Over het algemeen kunt u zich hiervoor richten tot de toezichthouder van uw woonplaats of werkplek of ons hoofdkantoor.

 

Om uw toestemming tot het gebruik van uw gegevens te herroepen, informatie in te winnen of een correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens te verzoeken of om andere rechten van betrokkenen uit te oefenen, wendt u zich tot:

 

ams24 B.V.

Scorpius 1-29

2132 LR Hoofddorp

+31(0)23 75219 20

mail@fti.nl

www.fti.nl

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel (KvK): 63184990

BTW-nummer: 8551.27.867

 

De rechten zijn uiteraard gratis, zonder dat door uw verzoek hogere administratiekosten ontstaan dan voor de basistarieven.

 

Hieronder geven wij de naam en overige gegevens van de verantwoordelijke voor de uitvoering van het Privacybeleid van onze onderneming. Onze Privacymanager is:

Data Security Officer EU FTI Group, c/o FTI Touristik GmbH, Landsbergerstr. 88, 80686 München, e-mail: datasecurityofficer@fti.de; Telefoon +49 89 25 250.

Neemt u voor de uitoefening van uw recht van betrokkenen, zoals informatie over, correctie, blokkering of verwijdering van uw persoonsgegevens niet rechtstreeks contact op met de Privacymanager, maar eerst met de bovengenoemde afdeling van de Privacymanager, die uw verzoek onmiddellijk zal behandelen.

 

22. Veiligheid, vragen en suggesties, verantwoordelijke

Veiligheid is niet in de laatste plaats ook van uw systeem afhankelijk. U dient uw toegangsinformatie steeds vertrouwelijk te houden, nooit wachtwoorden door internetbrowsers te laten opslaan en de internetbrowservensters te sluiten, wanneer u het bezoek aan onze website beëindigt. Zo zorgt u ervoor dat derden minder makkelijk toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

 

Gebruik een besturingssysteem dat gebruikersrechten kan beheren. Maak ook binnen uw gezin meerdere gebruikersprofielen aan op uw systeem en gebruik nooit als beheerder het internet. Gebruik veiligheidssoftware zoals virusscanners en firewalls en houdt uw systeem steeds up-to-date.

De verantwoordelijke voor de online vertegenwoordiging in de zin van de Gegevensbeschermingsverordening en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten alsook overige gegevensbeschermingsvoorschriften is:

 

FTI Touristik GmbH

Landsberger Straße 88

D-80339 München

datasecurityofficer@fti.de

+49 89 25 250

www.fti.nl

 

23. Afmelden van de nieuwsbrief

Wanneer u onze nieuwsbrief of onze reclame-e-mails niet langer wilt ontvangen, klikt u op de link: “Afmelden nieuwsbrief”, die onderaan alle door ons verstuurde e-mails staat.

 

Versie: FTI.NL.2018.06.05

Ons privacybeleid als PDF is hier te vinden